Opći uvjeti poslovanja

MOJ DOM NEKRETNINE d.o.o.,Srebrnjak 19,10000 Zagreb, OIB: 00153102915

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


1.ZNAČENJE IZRAZA
 • Posrednik – MOJ DOM NEKRETNINE d.o.o.;
 • Agent posredovanja u prometu nekretnina - fizička osoba, zaposlenik Posrednika koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina;
 • Posredovanje u prometu nekretnina - radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Nekretnine - čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (zemljišta, stanovi, poslovni prostori i sl.);
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i dr.);
 • Treća osoba - osoba koju Posrednik nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina
 • Evidencija o posredovanju u prometu nekretnina – opći podaci o nekretninama koje su predmet posredovanja kod Posrednika.
           
2.OPIS POSLOVA

2.1. Obveze Posrednika temeljem ugovora o posredovanju:

a) Kod kupoprodaje:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.
b) kod zamjene:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, odnosno nekretnine s kojom će biti izvršena zamjena,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

c) kod najma:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom najmna slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

d) kod zakupa:
 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom zakupa slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnine trećim osobama,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate, a osobito o potrebi posjedovanje Energetskog certifikata.

e) kod ostalih pravnih poslova:
- obaviti sve potrebne radnje u skladu s pravilima struke.


2.2.Obveze Nalogodavca temeljem ugovora o posredovanju:
 • obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • predati Posredniku Energetski certifikat za nekretninu (ukoliko se radi o kući, stanu, poslovnom prostoru i sl.)
 • osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 • ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
 
3.VISINA POSREDNIČKE NAKNADE

KUPOPRODAJA:
Do 6 % (slovima: šest posto) od ukupno ugovorene cijene.

ZAMJENA:
Do 6% (slovima: šest posto) od tržištne cijene nekretnine, a sukladno tablicama porezne uprave (dalj: PU).

NAJAM:
U visini do 2 (slovima: dvije) mjesečne najamnine sukladno ugovoru o najmu koji je sklopljen posredovanjem Posrednika.

ZAKUP
U visini do 2 (slovima: dvije) mjesečne zakupnine sukladno ugovoru o zakupu koji je sklopljen posredovanjem Posrednika.

OSTALO
Iznos posredničke satnice sa uključenim troškovima (utrošeno vrijeme, izrada i oglašavanje, te ostali troškovi vezani uz posredovani posao) iznosi 250,00 kuna.
Posrednik na ukupan iznos posredničke naknade od 01.01.2015.godine ima pravo obračunati porez na dodanu vrijednost prema važećoj stopi istog u Republici Hrvatskoj na dan izdavanja računa za izvršene usluge.


4. PLAĆANJA
Nalogodavci su dužni izvršiti plaćanja tražbina Posrednika temeljem ispostavljenog računa najkasnije u roku 8 dana od dana izdavanja računa, a sukladno uvjetima iz Ugovora o posredovanju.

 
5.EVIDENCIJA O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Posrednik obvezno vodi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina.
Evidencija za svaki ugovor sklopljen posredovanjem Posrednika, neovisno o samom ugovoru o posredovanju, obuhvaća:
 • vrstu ugovora za čije sklapanje posreduje,
 • vrstu nekretnine (zemljište s oznakom namjene korištenja, stambeni i poslovni prostor i sl.),
 • tehničke podatke o nekretnini (sobnost, kvadratura i sl.),
 • cijenu, odnosno najamninu, zakupninu i sl. u ukupnome iznosu i jediničnome iznosu za m2 površine.
Posrednik je na zahtjev nadležnih tijela državne uprave dužan dati na uvid podatke iz Evidencije za potrebe provedbe zemljišne i stambene politike, tržišnog vrednovanja nekretnina i analize tržišta nekretnina.
 
6.OSTALE ODREDBE
Moguća ništetnost, pobojnost ili nepotpunost odredbi Ugovora o posredovanju ne može imati za posljedicu ništavost ili poništenje čitavog Ugovora o posredovanju.

Ovaj Pravilnik stavljen je na oglasnu ploču u sjedištu Posrednika u Zagrebu